Title

Deck Name: Ryuji
Description:

Ryuji 00

Ryuji 01 Ryuji 02 Ryuji 03 Ryuji 04 Ryuji 05
Ryuji 06 Ryuji 07 Ryuji 08 Ryuji 09 Ryuji 10
Ryuji 11 Ryuji 12 Ryuji 13 Ryuji 14 Ryuji 15
Ryuji 16 Ryuji 17 Ryuji 18 Ryuji 19 Ryuji 20

 

Master Badges:
RYUJI

Masters:
None